Hieronder staan de algemene voorwaarden zoals die gelden tussen DeWadden.nl en de gebruiker van DeWadden.nl.

Handelsnaam

 1. DeWadden.nl is een initiatief van BuuĂșt te Leeuwarden.

Rechten en plichten van gebruikers

 1. Als u een bijdrage wilt plaatsen op de DeWadden.nl website, dient u een account aan te maken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruik maken van de website maar mogen en kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.
 2. Door uw gebruik van de DeWadden.nl website, hetzij als geregistreerde gebruiker, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 3. U mag de DeWadden.nl website niet anders gebruiken dan voor het huren of verhuren van een accommodatie op de eilanden, gebruik voor persoonlijke of anderszins commerciële doeleinden is niet toegestaan.
 4. Bijdragen van gebruikers worden voorafgaand aan plaatsing niet door de redactie gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die de mening plaatste. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

Acties

 1. De op DeWadden.nl gehouden acties gelden tot 31 maart 2016.
 2. Na 31 maart 2016 wordt de commissie herzien, dit zal niet meer dan EUR 49,- bedragen.
 3. Aanbieders van een accommodatie krijgen een maand van te voren de vraag of ze niet willen verlengen.

Accounts

 1. Het is niet toegestaan om onder twee accounts actief te zijn. Het gebruik van een "valse" identiteit is niet toegestaan.
 2. Het account van een geregistreerde gebruiker die zich niet aan de algemene voorwaarden houdt kan door de redactie worden gesloten.
 3. Aanstootgevende gebruikersnamen, iconen, voetregels of forum-handtekeningen worden geweerd.
 4. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de DeWadden.nl website wordt een gebruiker die zich registreert per e-mail een activatie URL adres gestuurd.
 5. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert de redactie dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De redactie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 6. Uw wachtwoord wordt in een hash met 'salt' en 'pepper' opgeslagen en DeWadden.nl zal u nooit om uw wachtwoord vragen, zo niet per e-mail, telefonisch of mondeling.
 7. Indien u vermoedt dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de redactie daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en via de link 'wachtwoord vergeten?' onder de inlogbox een nieuw wachtwoord aan te vragen. Het oude wachtwoord is dan niet meer bruikbaar voor uw account nadat u uw verzoek tot het instellen van een nieuw wachtwoord geactiveerd hebt.
 8. U kunt met een account meerdere accommodaties aanmaken. U dient de rechtmatige verhuurder te zijn van accommodaties die worden toegevoegd via uw account.
 9. De vergoeding per jaar dient per accommodatie betaald te worden (acties uitgezonderd).

De DeWadden.nl website

 1. De DeWadden.nl website is bedoeld voor bemiddeling tussen huurders en verhuurders van een accommodatie op de waddeneilanden en omgeving en de Duitse wadden.
 2. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan.
 3. Gebruikers mogen geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde artikelen of diensten plaatsen, tenzij deze zelf de eigenaar is van het respectievelijke recht van het betreffende artikel of script. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan.
 4. Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals e-mailadressen en/of telefoonnummers) is niet toegestaan.
 5. Teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst anders dan functioneel voor de geplaatste advertenties voor verhuur.
 6. Woorden dan wel zinnen onnodig in hoofdletters plaatsen ("schreeuwen") is niet toegestaan, evenals het naar inzicht van de redactie overdreven gebruik van vet, cursief, onderstrepen en smileys.
 7. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze algemene voorwaarden of om welke reden dan ook.
 8. Een houder van een account geeft DeWadden.nl het publicatierecht op de door hem of haar geplaatste informatie op de website. Het publicatierecht beperkt zich uitsluitend tot DeWadden.nl.
 9. Een houder van een account is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. In overleg is verwijdering van bepaalde berichten wel mogelijk.

Opzeggen

 1. Een accommodatie kan door de eigenaar op ieder moment worden verwijderd vanaf de website.
 2. Het verwijderen van een accommodatie geldt als een opzegging.
 3. Zodra de accommodatie is verwijderd worden er geen kosten meer in rekening gebracht.
 4. Indien u geen gebruik meer wilt maken van deze website in het nieuwe jaar, dan dient uw accommodatie vóór 31 december van het huidige te verwijderen.

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 1. De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van gebruikers op de DeWadden.nl website, noch in Nederland, noch daarbuiten. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).
 2. De redactie sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de DeWadden.nl website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de DeWadden.nl website te gebruiken en/of te raadplegen.
 3. De DeWadden.nl website wordt beheerd door Pakhuis 11. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de DeWadden.nl website vallen onder het Nederlandse recht en zullen -zo nodig- ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.
 4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze algemene voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht woont of verblijft.
 5. Door gebruik van de DeWadden.nl website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van DeWadden.nl in geval Pakhuis 11 (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval zij daardoor kosten maken dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze algemene voorwaarden.

Diversen

 1. Het IP adres van uw internet verbinding wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de website te vereenvoudigen. Verder bewaart uw browser cookies op uw computer.
 2. Indien u zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden, dan wordt u per e-mail gewaarschuwd. Als u na deze waarschuwing de algemene voorwaarden opnieuw schendt, wordt uw account voor langere of onbeperkte tijd geblokkeerd. Wij kunnen niet garanderen dat huisgenoten, schoolgenoten of mensen in een andere gelegenheid welke één IP adres deelt na een blokkering van een overtreder nog toegang hebben tot de site.
 3. Heeft u een bijdrage opgemerkt die niet aan de algemene voorwaarden voldoet, meld dit dan aan de redactie middels een e-mail aan de redactie.
 4. Het is andere partijen dan de redactie niet toegestaan bijdragen op de DeWadden.nl website te kopiëren, te bewerken of te publiceren zonder toestemming van de gebruiker of van de redactie als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan de redactie, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de redactie informatie en/of afbeeldingen van accommodaties van de DeWadden.nl website te publiceren. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan.
 5. Indien zich tussen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. DeWadden.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen naar eigen inzicht.
DeWadden.nl
Naauw 14-A
8911HX Leeuwarden

E: info@dewadden.nl

Waddeneilanden